คุณสามารถใช้ยายุติการตั้งครรภ์ได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์