"การวางแผนครอบครัว" คืออะไร การมีลูกสำคัญอย่างไร และทำไมต้องวางแผน

“การวางแผนครอบครัว” คือ การตัดสินใจของคู่รักที่จะมีบุตรตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อให้มีการตั้งครรภ์ขณะที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สภาพสังคม และสถานภาพความพร้อมการเงิน และเพื่อความสุขของชีวิตครอบครัว

ความสำคัญของ “การวางแผนครอบครัว”

เนื่องจากประชากรของมนุษย์มีการเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2554 ประชากรบนโลกมีประมาณ 7 พันล้านคนในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มมีจำนวนลดลง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนบนโลก การวางแผนครอบครัวเพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนของมนุษย์ ในขณะเดียวกันเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
การวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมนั้น จึงอยู่ที่ปัจจัยหลัก ๆ คือ เรื่องสภาพเศรษฐกิจ และ สังคม รวมถึงความพร้อมในการดูแลสมาชิกใหม่ของครอบครัวให้มีความสุขและเป็นประชากรที่มีคุณภาพ

ปัจจัยที่ต้องคำนึงสำหรับ “การวางแผนครอบครัว”
ในความเข้าใจของคนทั่วไป คือ การคุมกำเนิด เพื่อการมีบุตรเมื่อพร้อมเท่านั้น แต่การวางแผนครอบครัวมีหลายปัจจัย โดยวัตถุประสงค์ให้คุณภาพชีวิตของทุกคนภายในครอบครัวมีคุณภาพชีวติที่ดี

1.การแต่งงาน หรือ การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่
การเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า ครอบครัว โดยการมีครอบครัวเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การวางแผนการมีครอบครัวต้องเริ่มจากการวางแผนการแต่งงาน โดยการที่ชีวิตคู่ของคนสองคนจะตัดสินใจครองคู่กันภายใต้วัฒนธรรมของชาวเอเชีย โดยเฉพาะคนไทย เรื่องของครอบครัวสองครอบครัวจะมีความสำคัญต่อชีวิตคู่มาก จะเห็นจากปัญหาการหย่าร้างของชีวิตคู่ ปัญหาเรื่องการเข้ากับคนในครอบครัวไม่ได้ก็มีผลต่อการดำรงอยู่ของครอบครัวได้เช่นกัน

2. การปรับตัวระหว่างคนสองคน เกิดจากคนสองคนที่มีสภาพการเลี้ยงดู สภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน การวางแผนเกี่ยวกับหน้าที่และการปรับตัวของคนสองคนมีความสำคัญ จำเป็นต้องมีการวาแผนการปรับตัวเข้าหากันและตกลงบทบาทหน้าที่กันภายในครอบครัวให้ชัดเจน และสามารถสลับบทบาทได้ยามจำเป็น

3. การตัดสินใจมีลูก
ในการมีลูกหนึ่งคนมีหลายสิ่งที่จะตามมามากมาย คู่ชีวิตจึงจำเป็นต้องตกลงเรื่องการมีลูกให้ดี ว่าจะมีลูกหรือไม่ และมีลูกกี่คนให้สอดคล้องกับสถานะความพร้อมด้านการเงิน และเวลาในการดูแลบุตรที่จะเกิดขึ้นมาเ พราะการมีลูกในขณะที่คู่สมรสยังไม่สามารถปรับตัวเข้าหากัน หรือไม่พร้อมด้านอื่น ๆ อาจทำให้ลูกที่เกิดมามีปัญหาด้านสุขภาพจิตใจ

4. ความพร้อมทางด้านร่างกาย
คู่ชิวิตจะวางแผนการมีครอบครัวต้องสอดคล้องกับสภาพความพร้อมทางด้านร่างกาย การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์จึงมีความสำคัญ หากร่างกายไม่พร้อมมีบุตรคู่ชีวิตจำเป็นต้องมีการวางแผนให้ดี

5. ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ
การสร้างชีวิตคู่ของคนสองคน หากมีความพร้อมด้านการเงินจะทำให้สามารถบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ เช่น อย่างค่ากินอยู่ ค่าเทอม ค่าสังคมของลูกได้ดี ดังนั้น คู่ชีวิตที่ยังไม่มีความพร้อมด้านการเงิน จำเป็นต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะเกิดปัญหากมาเงินครอบครัวตามมา

6. การเตรียมตัวที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดี
ความสุขของลูก และคนในครอบครัว ต้องเกิดจากคนสองคนที่จะใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน การเตรียมตัวเพื่อเป็นพ่อแม่ที่ดี จะช่วยกล่อมเกลาให้บุตรที่จะเกิดขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพภายใต้สังคม

7. การคุมกำเนิด เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนครอบครัว ในกรณีที่ครอบครัวยังไม่มีความพร้อมในการมีบุตรนั้น การคุมกำเนิกช่วยไม่ให้เกิดการมีบุตรในขณะที่ยังไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ ได้ การคุมกำเนดมีหลายวิธี การเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ดีจะทำให้ลดการเกิดภาวะร่างกายผิดปกติของคู่สมรสได้

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.