united-kingdomcambodiamyanmar

Log in

ป้องกันการตั้งครรภ์ หลังมีเพศสัมพันธ์ โดยแพทย์ ภายใน 7 วัน

ลืมใส่ถุงยางอนามัย ลืมกินยาคุมฉุกเฉินภายใน 72 ช.ม. แล้วจะตั้งครรภ์หรือไม่ โรงพยาบาลคลองตันมีคำตอบ

โดยปกติแล้ว การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย หรือเกิดถุงยางอนามัยรั่วหรือแตกระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์น้ัน ย่อมมีโอกาสที่เกิดการตั้งครรภ์ได้ แต่ในทางการแพทย์สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากมีเพศสัมพันธ์ได้ โดยการรับประทานยาที่สั่งโดยสูตินารีแพทย์เท่านั้น

ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ทำทะเบียนประวัติ (โรงพยาบาลคลองตันเก็บประวัติการรักษาเป็นความลับตามจรรยาบรรณของโรงพยาบาล) โดยถ้ามีอายุน้อยกว่า 18 ปี จำเป็นที่จะต้องพาผู้ปกครองมาด้วย
2. ตรวจการฝั่งตัวและอัลตร้าซาวน์ โดยสูตินารีแพทย์ 
3. รับยาป้องกันการตั้งครรภ์

ค่าใช้จ่าย ​: 3,000.-

หมายเหตุ :
1. หากมีเพศสัมพันธ์เกินกว่า 7 วันแล้ว ไม่สามารถรับประทานยาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ได้
2. หากใช้ยาแล้ว เกิดตั้งครรภ์ สามารถติดต่อกลับโรงพยาบาลคลองตัน ทางโรงพยาบาลยินดีดูแลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : โทร 080-590-5227, 099-454-4897, 094-447-9644, 087-085-3257 หรือ 02-318-1779 ทุกวัน 7.00-18.00 น.

Log in or Sign up